រៀន redux-saga

May 18, 2021 03:11

ជាទូទៅ ពេលយើង update state តាមរយៈការ dispatch action អ្វីមួយទៅ reducer។ បន្ទាប់មក reducer នឹង check type របស់ action នោះ ដើម្បីដឹងថា តើយើងចង់ធ្វើអី រឺ ចង់ update store របៀបយ៉ាងម៉េច។ ឧទាហរណ៏ ចំពោះ real world application យើង request data from ពី remote server តាមរយៈ api. ពេលបាន data ហើយ យើង ប្រើ...


Tools for developers

May 12, 2021 01:37

Database design & modelingdbdesigner.net


5 qualities if valuable test (SWIFT)

May 11, 2021 03:25

--WIP--


Travis ci with Secure Environment variable

May 09, 2021 07:13

Install travisgem install travis travis login --pro --github-token {GITHUBTOKEN} Generate github token gotohttps://github.com/settings/tokensFor private projects:user:email (read-only)read:org (read-only)repofor open source projects:user:email (read-only)read:org...


Git Curate: One of a clean way to delete local branch

May 01, 2021 08:02

https://github.com/matt-harvey/git_curate


Something intesting when casting Integer("08") and Integer("09") raise an error

April 20, 2021 04:08

(1..25).to_a.each { |t| Integer("%02d" % t) rescue puts "error #{t}" }error 8error 9


នៅពេលចង់ refactor ទើបដឹង ថា test សំខាន់

February 22, 2021 09:04


Struggling download chartjs chart with watermark

December 18, 2020 07:57

After integrate, watermark, html2canvas correctly render canvas.change from html2canvas to chartjs instancechart.canvas.toDataURL("image/png") // raise because watermark.image cross domain origincopy the remote image url to localimport localImg from 'path to image'watermark: {image: localImg...}


How to backup postgresql

September 22, 2020 10:00

#!/bin/bash # env variables export AWS_ACCESS_KEY_ID=*** export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=*** export AWS_DEFAULT_REGION=*** export AWS_S3_URL=s3://bucket_name echo $(date +"%Y-%m-%d %T"): START chatfuel_production database backup # get a dump of database echo $(date +"%Y-%m-%d %T"):...


How I add bootstrap tooltip to chartkick

September 10, 2020 02:13


Admin dashboard for sale

September 08, 2020 08:06

https://stilearning.com/vision/index.html


Google map from :source to :destination

September 03, 2020 07:57

https://stackoverflow.com/questions/16326143/google-maps-directions-api-equivalent-url


Research topics

August 29, 2020 09:42

Testing toolscucumbercapybararspecFrontend toolsreactjsangularjsvuejsBackend toolsruby on railsDevOps toolsAgileSoftware Best PracticesDesign Patterns / Principles


Behavior-Driven Development(BDD)

August 27, 2020 10:02

it is a software development process.Why bother?Share understanding of the problem between software teams & business peopleWork rapid, work small, work iterate, get early feedbackSystem documentation (system behavior)Enable collaboration across rolesagile?user stories?BDD is a plugin to agile...


Seed vs. Simulation

August 27, 2020 08:23

Seeding data is the initial data that one system require to have whileSimulation data is the complement over seeding data, generally we use to generate production-like data in development.For example,My system requires at least one user role.so I need to generate seed data for at least one user...


active_decorator gem

August 08, 2020 05:42

Keep helpers and views object-oriented by decorate modelsource codeQuick startadd gem to gemfilegem 'active_decorator' Then bundle install Create a simple model I called it Author with 2 attributes, first_name and last_namerails generate model Author first_name last_name run migrationrails...


ViewComponent gem

August 07, 2020 15:22

It is a framework for building view components in Ruby on Rails.Ruby objects that output HTML.Benefit:Unit-testedCheaperQuick startbin/rails generate component Example title content also support others template engines such as erb, haml, and slim.bin/rails generate component Example title...


ruby blogs

August 07, 2020 14:37

https://www.artima.com/intv/ruby.html#part4


what to consider

July 17, 2020 04:57

If Design less, Do more or If Design More, Do Less


How to growth

July 17, 2020 02:33

How to works as a team but independently


Introduction in Python

July 14, 2020 14:42

list = array (ruby)+ slice[start:end]<inclusive:exclusive>del() : remove item from the list.x = ['a', 'b', 'c'] del(x[1]) # ['a', 'c'] = copy by referencelist() , [:] copy by valueimport numpy;import numpy as np; # recommended, it's clearly define what array belong to npfrom numpy import...


admin theme ruby on rails

July 14, 2020 06:02

https://github.com/TrestleAdmin/trestle


jquery , rails remote : true

July 09, 2020 07:09

This work for the fresh page.$jquery = $("#audio") but after$('.modal-body').html('<%= j render("form") %>'); the $jquery will not work anymoreit seems like jquery still remember the cached and can't reference the new onethat rails replace.so,$jquery = $(".modal-body").find("audio") Helps,


union join

July 07, 2020 07:35

def join_both_message inner_query = Message\ .merge(join_voice_message)\ .joins("UNION SELECT messages.* FROM messages")\ .merge(join_text_message) Message.unscoped.select("*").from(inner_query, :messages) end


jQuery querystring

July 01, 2020 09:59

When select option is changed, link to new page with query string$(document).on("change", "#province", function(e) { var province = $(this).val() var params = new URLSearchParams(location.search) params.set('province', province); var url = `${location.pathname}?${params}` ...


🎉 Research topics

June 27, 2020 01:07

Devise extensionsMasqueraderails templatesshfsmicroservicesbdd-stack-on-a-rails-5-application


deep munge in rails

June 26, 2020 08:00

When submit a form , rails will strip empty paramsso you cannot update roles by just clear all roles from this variable.this is an expected behavior in rails (for security reason)I also have to try to disable deep_munge but still no luck# config/application.rb config.action_dispatch.deep_munge =...


hello world

June 24, 2020 17:56

My name is radinNice to meet you.